0

NFTs/Gaming/Metaverse

3 ứng dụng của blockchain có liên hệ mật thiết với nhau. Chính vì vậy GTA sẽ để chung để các bạn có thể nắm được một cách chính xác nhất các khái niệm và ứng dụng của NFTs (Non-fungible tokens), Gaming ứng dụng Blockchain, Metaverse